1 SIUNT VEŽIMO TAISYKLS 2010 04 19 1. Taisykli keitimas 1.1. Naujausia taisykli versija yra skelbiama interneto svetainje www.venipak.lt meniu punkte PAGALBA. 2. Bendrosios nuostatos 2.1. Šiomis taisyklmis yra nustatoma UAB "Venipak LT" paslaug teikimo tvarka, reikalavimai siuntos paruošimui ir paslaugos užsakymui bei teikiam paslaug ribojimai. Šios taisykls taip pat nustato UAB „Venipak LT“, jos darbuotoj ir agent atsakomybs atvejus ir atsakomybs ribojimus iki apibržt dydži, atvejus, kaip UAB „Venipak LT“, jos darbuotojai ar agentai neatsako už siuntos praradim, trkum, pažeidim ar pavluot pristatym. 2.2. Paslaugos Moktojai (užsakovai) privalo susipažinti su šiomis taisyklmis ir vadovautis jomis ruošiant siuntas ir užsakant paslaugas. 2.3. Taisykls papildo ir detalizuoja pasirašytos sutarties tarp šali slygas. Jeigu tarp ši taisykli ir pasirašytos su Klientu sutarties yra prieštaravim, pirmenyb yra teikiama nuostatoms, aprašytoms pasirašytoje su Klientu sutartyje. 2.4. Šios taisykls taikomos kiekvienam siunt vežimui naudojantis UAB „Venipak LT“ paslaugomis. 3. Taisyklse vartojamos svokos: 3.1. VENIPAK - UAB "Venipak LT". 3.2. Pakuot – vienas vienetas (vokas, dž, rulonas, padklas ir pan.) tinkamai supakuot, sužymt ir paženklint daikt. 3.3. Siunta – vieno siuntjo vienam gavjui siuniama viena ar daugiau pakuoi, aprašyt siunt lydiniame popieriniame arba elektroniniame dokumente (manifeste). 3.4. Nestandartin pakuot - pakuot, kurios bent vienas iš dydži - ilgis, plotis, aukštis ar svoris neatitinka taisyklse nurodyt interval. 3.5. Moktojas – fizinis ar juridinis asmuo, skaitant jo darbuotojus ar agentus, kuris pateikia ir apmoka VENIPAK paslaug užsakym pagal sutart arba nesudarius sutarties. 3.6. Siuntjas – juridinis ar fizinis asmuo, perduodantis vežti tinkamai paruošt siunt jo nurodytam gavjui. 3.7. Gavjas - juridinis ar fizinis asmuo, kuris yra nurodytas ant siuntos pakuots ir siunt lydiniame dokumente (manifeste) kaip asmuo turintis teis gauti vežam siunt. 3.8. Siunt lydintis dokumentas (manifestas) – Vežjo arba Siuntjo išrašytas siuntos popierinis arba elektroninis dokumentas, patvirtinantis siuntos vežimo sutart. 3.9. Pasirašyti – pasirašymas popieriniame arba elektroniniame dokumente naudojant lieiam nešiojamo kompiuterio ekran ir/ar kitas pasirašymo priemones. 3.10. Parašas – parašas esantis popieriniame arba elektroniniame dokumente. 3.11. Kurjeris – asmuo, dirbantis ar atstovaujantis Vežj, priimant siuntas iš Siuntjo, pervežant jas bei perduodant Gavjui. 3.12. Raštu – reiškia pranešimo perdavimo bd, kai informacija Vežjui arba Klientui perduodama tiesiogiai raštu, išsiuniama paštu, elektroniniu paštu ar faksimilinmis ryšio priemonmis. 3.13. Sutartis –Siunt vežimo sutartis, jos priedai, pakeitimai bei papildymai. 3.14. Darbo diena - bet kuri kalendorin met diena, kuri yra valstybs nustatyta kaip darbo diena. 3.15. Uždrausti vežti daiktai - taurieji metalai, brangakmeniai, ginklai, narkotikai bei medžiagos ar produktai, kurie dl savo chemini ar fizini savybi gali sukelti pavoj žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra traukti Jungtini Taut Organizacijos ekspert komiteto pavojing medžiag sraš; taip pat bet kurie daiktai, preks, medžiagos, kuri vežimas (vežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybi, kuri teritorija vykdomas vežimas, teis. 4. Ribojimai pakuoi išmatavimams ir svoriui: 4.1. Maksimals pakuots išmatavimai ir svoriai: Maksimalus vienos pakuots svoris, kg Maksimalus vienos pakuots ilgis, cm Maksimalus vienos pakuots plotis, cm Maksimalus vienos pakuots aukštis, cm 700 kg 120 100 170 4.2. Minimals pakuots išmatavimai ir svoriai: Minimalus vienos pakuots svoris, kg Minimalus vienos pakuots ilgis, cm Minimalus vienos pakuots plotis, cm Minimalus vienos pakuots aukštis, cm 0.1 kg 15 10 0,5 4.3. Pakuots, kuri parametrai neatitinka nurodyt, yra vadinamos Nestandartinmis pakuotmis ir yra paimamos/pristatomos tik pagal atskir išankstin susitarim. 5. Preki ir vertybi pakavimas 5.1. Preks ir vertybs privalo bti supakuotos taip, kad nekelt pavojaus Vežjo kurjeriui, tretiesiems asmenims, transporto priemonei ir joje esanioms kitoms pakuotms, aplinkai. 5.2. Pakuot turi bti tokia, kad joje esantys daiktai bt apsaugoti nuo sugadinim j vartant visas puses, kratant, stmiant, pakuotei nukrentant iš nedidesnio nei 1metras aukšio, esant –25 – 40 laipsni aplinkos temperatrai ir jos svyravimams. 5.3. Ant pakuots nereikia klijuoti spec. ženklinim „Nevartyti“, „Džta“ ir kit, nes pervežimo, ršiavimo, perkrovimo procesuose šiuos ženklus nra atsižvelgiama. 5.4. Pakuot turi bti tokia, kad nebt manoma prieiti prie jos turinio nepažeidus paios pakuots (nepraplšus džs ir pan.). 2 5.5. Tampri pakavimo plvel, polietileninis maišas, popierinis maišas ar audinys nra tinkama pakuot. 5.6. Gofruoto kartono, plastikin, metalin, medin dž, plastikiniai, metaliniai indai skysiui yra tinkama pakuot. 5.7. Preks ar vertybs, kuri mas viršija 30 kg, turi bti supakuotos ant padklo ar toki tar, kuri leist krovimo darbams naudoti prast mechanizuot krovimo technik (elektrokrautuv ar hidraulin rankin keltuv) 5.8. Esant netinkamam pakavimui Vežjas neatsako už saug siuntos transportavim, nekompensuoja Klientui patirt nuostoli ir gali pareikšti Klientui pretenzij dl Vežjui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos. 5.9. Preki ir vertybi pakavimo nurodymai: Reikalavimas Tinkamas pavyzdys Netinkamas pavyzdys Dydis. Pakuots minimalus dydis turi bti toks, kad ant vienos iš jos plokštum tilpt pakuots žym, kurios matmenys 100 mm iš 150 mm. Maksimalus pakuots (palets) dydis yra 1200 mm iš 1000 mm ir iš 1700 mm. Ant per mažo dydžio pakuots blogai užklijuojama žym, kurios nenuskaiius nemanoma pakuot transportuoti. Per didel pakuot netinka transportavimo technikai ir negali bti transportuojama. Preks ar vertybs negali kyšoti iš pakuots. Svoris. Maksimalus pakuots (palets) svoris negali viršyti 700kg. Sunkesns palets turi bti performuojamos kelias, kad neviršyt šio svorio. Pakuot turi bti tokio tvirtumo, kad pamus už jos krašt viduje esantis turinys neiškrist. Negalima pakuot krauti daugiau svorio nei ji atlaiko. Standumas. Pakavimui turi bti naudojamos tik naujos, tvirtos gofruoto kartono džs, vokai ar plastikiniai maišai. Pakuot bus kraunama ant kit pakuoi ir ant jos bus kraunamos kitos pakuots, todl jos kraštins turi bti tvirtos, kad atlaikyt statin krv ir nesublikšt. Paletje viena ant kitos sukrautos pakuots turi bti standžios, kad viena kitos nesuspaust ir nenuvirst šon. Tam turi bti panaudotas privalomas kiekis tamprios plvels. 3 Užpildymas. Pakuots tušios ertms turi bti užpildytos pakavimo medžiaga (popieriumi, drožlmis, vata, putplasiu, oro burbul plvele). Jei pakuots ertms neužpildytos, viduje esantys daiktai juds, trinsis vienas kit, pakuots sieneles ir atsiras labai didel tikimyb prekei sudužti, susigadinti. Viduje esantys daiktai neturi remtis pakuots sieneles. Sandarumas. Jei skysiai siuniami bakuose ar kituose specialiuose induose, užtikrinkite, kad ind kamšiai bt su apsaugomis, t. y. nenumus apsaug kamšiai neatsisukt. Pakuots užklijavimas. Gofruoto kartono dž btina užklijuoti apjuosiant lipnia juosta per vis apimt mažiausiai trijose vietose. Apvyniojus juostos per mažai, dž gali neišlaikyti viduje esanio turinio ir atsidaryti. Lipni juosta. Naudokite logotipin lipni juost, kurios negali bet kas sigyti be specialaus užsakymo. 4 6. Pakuots ženklinimas 6.1. Pakuots ženklinamos naudojant tik Venipak ON LINE sistem. 6.2. Pakuots ženklinimo nurodymai: Žymjimui keliami reikalavimai: Reikalavimas Tinkamas pavyzdys Netinkamas pavyzdys Pakuots minimalus dydis turi bti toks, kad ant vienos iš jos plokštum tilpt pakuots žym, kurios matmenys 100 mm iš 150 mm. Žyms spausdinamos tik naudojant Venipak on-line sistem. Žyms spausdinamos tik 100 mm iš 150 mm dydžio. Žyms spausdinamos ant lipdukinio popieriaus. Žymei užklijuoti negalima naudoti lipnios juostos, kadangi tada nemanoma nuskaityti brkšnin kod. Žyms spausdinamos tik kokybišku spausdintuvu. Negalima spausdinti žymi, jei kasetje baigiasi dažai (toneris), kadangi nemanoma nuskaityti žyms brkšninio kodo. Žyms klijuojamos tik ant pakuots viršutins dalies. Jei žym bus užklijuota ant šono, pakuot prieš nuskenuojant reiks vartyti taip, kad žym atsidurt viršuje. Žyms klijuojamos tiesiai ant pakuots plokštumos – negalima lenkti žyms arba užklijuoti su raukšlmis, kadangi bus nemanoma nuskaityti kodo. Pakuot privalo bti tokio dydžio, kad žym bt galima užklijuoti visu jos plotu nelenkiant. Ant pakuots privalo bti tik viena nauja žym – draudžiama palikti senas žymes. Nepakanka senas žymes perbraukti rašikliu ar kitaip pažeisti – jos privalo bti nuplštos. 5 7. Užsakymo pateikimas 7.1. Užsakymai pateikiami tik naudojant Venipak ON LINE sistem. 7.2. Prieš pateikiant užsakym Siuntjas jau turi bti paruošs siuntos pakuotes ir dokumentus naudodamasis Venipak ON LINE sistema. 7.3. Moktojui neturint pasirašytos su VENIPAK sutarties, užsakymas siunt vežimui priimamas tik gavus išankstin atsiskaitym. 7.4. Moktojas turi informuoti VENIPAK Klient aptarnavimo skyri (kas@venipak.lt ), jeigu per 15 min. elektroniniu paštu negauna užsakymo patvirtinimo. 7.5. Užsakymo pateikimo terminai: Regionas, iš kurio reikia paimti siuntas Užsakymo pateikimo terminas Lietuva: Vilnius, Kaunas, Klaipda, Šiauliai, Panevžys, Alytus Iki 15:00 val. Lietuva: likusi Lietuvos teritorija Iki 9:00 val. arba teirautis kiekvienu atveju atskirai Latvija: Ryga Iki 15:00 val. Latvija: likusi Latvijos teritorija Teirautis kiekvienu atveju atskirai Estija Teirautis kiekvienu atveju atskirai Kitos šalys Teirautis kiekvienu atveju atskirai 7.6. Siuntjas turi suteikti Vežjui slygas pateikt užsakym vykdyti iki 17:00 val. Siuntjas negali reikalauti, kad iš jo siuntos bt paimtos anksiau nei iki 17:00 val. 7.7. Kitokie užsakymo pateikimo ir vykdymo terminai galimi tik pagal išankstin susitarim su VENIPAK klient aptarnavimo skyriumi. 8. Siuntjo siuntos perdavimas kurjeriui: 8.1. Siuntjas pateikia atvykusiam kurjeriui paruošt siunt ir Venipak ON LINE sistema atspausdint (sugeneruot el. versij) Siuntos lydint dokument (manifest). 8.2. Kurjeris perima siuntas pervežimui pasirašydamas manifeste, kurio vienas egzempliorius lieka Siuntjui. Siunta laikoma priimta pervežimui, kuomet Kurjeris priima j ir pasirašo manifeste. 8.3. Kurjeris turi teis nepriimti nestandartini pakuoi, pakuoi, kurios paruoštos ir paženklintos nesilaikant ši Taisykli reikalavim, taip pat pakuoi, kuriose gali bti Uždraust vežti daikt. Kurjeriui tokias pakuotes primus VENIPAK nekompensuoja Moktojui dl to atsiradusi nuostoli ir gali reikšti Moktojui pretenzijas, kad šis atlygint Vežjui, tretiesiems asmenims ir/arba j turtui padaryt žal. 8.4. Kurjeris turi teis nelaukti, kol siunta bus paruošta perdavimui ilgiau nei 10 min. 8.5. Kurjeris pakrauna automobil siuntas, kuri bendras svoris neviršija 30 kg. 8.6. Siuntjas privalo pakrauti siuntas, kuri krovimui reikalinga krovimo technika. 9. Siuntos atidavimas Gavjui: 9.1. Kurjeris turi teis nelaukti, kol siunta bus priimta ilgiau nei 10 min. 9.2. Perduodant siuntas Gavjui, priimantis siunt asmuo lydiniame dokumente (manifeste) privalo skaitomai rašyti savo vard, pavard, pristatymo laik ir pasirašyti. Jeigu siunt lydintis dokumentas (manifestas) yra elektroninis, šiame punkte nurodytus siunt priimanio asmens duomenis turi teis rašyti pats kurjeris ir reikalauti priimant siunt asmen skaitomai pasirašyti. 9.3. Siunta laikoma pristatyta, kai Gavjas ar jo atstovas priima siunt ir pasirašo siuntos lydiniame dokumente (popieriniame arba elektroniniame manifeste). 9.4. Gavjas privalo primimo metu dalyvaujant Kurjeriui apžirti siuntos pakuotes. Pastebjs pakuots pažeidimus, Gavjas turi tai pažymti manifeste. VENIPAK neprisiima joki sipareigojim dl siuntos ar jos dalies sugadinimo, jeigu siuntos primimo metu nebuvo apie tai rašyta manifeste. 9.5. Gavjui atsisakius priimti siunt arba nurodytu adresu neradus nurodyto Gavjo, kurjeris susisiekia su Klientu ir formina vien iš galim procedr: NERASTAS, GRŽINIMAS, PERADRESAVIMAS. Visi šie atvejai yra apmokestinami, kaip eilinis siuntos transportavimas. Jei Gavjas atsisako priimti siunt dl Vežjo kalts, Klientas už siuntos transportavim nra apmokestinamas. 9.6. Gavjas privalo iškrauti siuntas, kuri iškrovimui reikalinga krovimo technika. 10. Daiktai, kuri VENIPAK neveža: 10.1. Uždrausti vežti daiktai - daiktai bei medžiagos ar produktai, kurie dl savo chemini ar fizini savybi gali sukelti pavoj žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra traukti Jungtini Taut Organizacijos ekspert komiteto pavojing medžiag sraš; taip pat bet kurie daiktai, preks, medžiagos, kuri vežimas (vežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal valstybs, kurios teritorija vykdomas vežimas, teis, kaip pavyzdžiui: Ginklai ir j dalys, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos. Narkotins ir psichotropins medžiagos, j prekursoriai, išskyrus vaistus, turinius analogišk savybi. Gyvi gyvnai ir augalai. Greitai gendantys maisto ir nemaisto produktai. Pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai ir brangakmeniai, antikvariniai daiktai. Toksiški ar korozij sukeliantys tirpalai. statymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga. Žmogaus palaikai ar kno dalys. Daiktai, kuri pervežimui reikalingos specialios temperatros, oro drgms ar kitos slygos. Daiktai, kuri pervežimui, išvežimui ar vežimui reikalingi specials leidimai ar išskirtins slygos. Daiktai, kurie dl savo savybi gali pakenkti kitoms siuntoms ar žmoni sveikatai, aplinkai. 10.2. VENIPAK neprisiima jokios atsakomybs už per klaid priimtas siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais. VENIPAK turi teis bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežim ir patikrinti pakuots turin, surašant komisijos akt, jeigu turi tarim, kad siuntoje yra Uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavoj žmoni sveikatai ar kitoms siuntoms, arba yra draudžiami vežti kit valstybi teritorija. Tokiu atveju VENIPAK imasi vis btin saugumo priemoni. Paslaugos Moktojas pilnai atlygina dl to VENIPAK patirtus nuostolius ir turtas išlaidas, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti. 11. Teikiamos paslaugos, paslaug kainos, atsakomyb, skund nagrinjimo ir žalos atlyginimo procedra: 11.1. VENIPAK teikia siunt vežimo paslaugas. Siuntos pristatomos per terminus, nurodytus sutartyje. 11.2. Kitos teikiamos paslaugos, jeigu jos aprašytos siunt vežimo sutartyje: krovos darbai pas siuntj/gavj; 6 lydinio dokumento su Gavjo parašu gržinimas; dokumento, rodanio siuntos pristatym (P.O.D.), pateikimas; dokumento, rodanio siuntos pristatym, peržira internete (P.O.D); siuntos pristatymas šeštadien sutartyje nurodytuose miestuose siuntos pristatymas iki 12.00 val. sutartyje nurodytuose miestuose; COD paslauga (gryn pinig iš Gavjo surinkimas naudojant gryn pinig pamimo kvitus); 11.3. Paslaug kainos klientams derinami atskirai ir yra aprašomi sutartyje. 11.4. Paslaug kainos nesutartiniams klientams derinami individualiai telefonu 8 700 55221 arba el. paštu: kas@venipak.lt. 11.5. Venipak atsako už siunt neišsaugojim (praradim, trkum, sugadinim), atsiradus dl jo kalts ir atlygina Klientui padaryt žal Lietuvos Respublikos statym ir kit teiss akt nustatytais pagrindais ir tvarka. 11.6. VENIPAK neatsako už preki trkum ar sugadinim, jei jos buvo supakuotos ir paženklintos nesilaikant Taisykli reikalavim ir jei siuntos teikimo metu Gavjas neraš siunt lydiniame dokumente (manifeste) pastabos apie pakavimo pažeidimus ar pakuoi trkum.. 11.7. Venipak neatsako už valstybins institucijos konfiskuot siunt. 11.8. Turint pretenzij dl siuntos sugadinimo, Moktojas privalo pateikti VENIPAK pretenzij raštu ne vliau kaip per 10 (dešimt) darbo dien nuo siuntos gavimo dienos, dl siuntos praradimo – per 10 (dešimt) darbo dien nuo siuntos išsiuntimo dienos, dl siuntos pamimo ar pristatymo termin nevykdymo - per 10 (dešimt) darbo dien nuo užsakymo pateikimo. Jei per nurodyt laik pretenzija nra pateikiama, laikoma, kad siuntos pristatytos tinkamai, o užsakymas buvo vykdytas visiškai ir kokybiškai 11.9. VENIPAK privalo išnagrinti Moktojo pretenzij dl siunt ar pakuoi praradimo, sugadinimo ar pristatymo termin nevykdymo ir pateikti raštišk atsakym per 10 (dešimt) darbo dien nuo raštiškos pretenzijos gavimo dienos. 11.10. Venipak sipareigoja žal Moktojui atlyginti per 10 (dešimt) kalendorini dien nuo pretenzijos raštiško atsakymo dienos, išskyrus atvejus, kai su Moktoju sutarta kitaip. 12. Atvejai, kuriais atsakomyb nra prisiimama ir negali bti taikoma 12.1. VENIPAK atsakomyb už bet kokius pažeidimus, bet kuriuo atveju, nepriklausomai nuo to, ar VENIPAK žinojo arba privaljo žinoti, jog žala gali bti padaryta, nra didesn už pervežimui taikomos CMR konvencijos apribojimus. 12.2. VENIPAK jokiais atvejais neatsako už netiesioginius nuostolius, skaitant pajam arba pelno praradim, bei neturtin žal, skaitant reputacijos pablogjim. 12.3. VENIPAK neatsako ir neišmoka jokios kompensacijos ar kitos sumos, jeigu patiriamas bet koks nuostolis arba žala, siunta arba jos dalis prarandama ar sugadinama, pristatoma pavluotai arba nepristatoma dl nuo VENIPAK valios nepriklausanios aplinkybs, tokios kaip: teisti ar neteisti valstybs pareign ar institucij, instancij veiksmai arba neveikimas, dl j susidariusios transporto spstys, eils bei kitos klitys krovinio pristatymui; boikotai, streikai, lokoutai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybini ar administracini patalp užmimas bei darbo sustabdymas Šalies, prašanios atleisti nuo sipareigojim, monje; stichins nelaims: smarkios audros, ciklonai, pgos, gausiai iškrits sniegas, jr ar upi potvyniai, žaibai, žems drebjimai; sprogimai, gaisrai, mašin, gamybini pastat, komunikacij sunaikinimas; karas (paskelbtas, nepaskelptas), maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas; kita nenugalima jga; krovinio pobdis jo svybs, bdingi trkumai, defektai; Moktojo nurodymai ar instrukcijos, pareig nevykdymas ar netinkamas vykdymas, kiti veiksmai (neveikimas); Siuntjo ar Gavjo veiksmai (neveikimas); manifesto, sutarties ar ši taisykli nuostat pažeidimas, skaitant netinkam pakuoi paruošim, ženklinim, lydini dokument paruošim, užpildym; su VENIPAK nesusijusi asmen veiksmai (neveikimas); kitos Lietuvos respublikos teiss aktuose ar tarptautinse sutartyse nurodytos aplinkybs; Siuntjo supakuot ir užplombuot siunt praradimo ar pažeidimo atveju, jeigu pervežimo metu plomba ar firmin apsaugin lipni juosta nepažeidžiama, o pakuot išlieka vientisa (nepažeista); išsitrynus vežamose magnetinse, elektroninse laikmenose esantiems duomenims; kai siuntos turin sudar 10 skyriuje nurodyti VENIPAK nevežami daiktai; ]